Tarcza antykryzysowa przewiduje wiele rozwiązań, mających na celu pomoc w utrzymaniu prowadzonej działalności gospodarczej samozatrudnionym w czasach pandemii covid-19. Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy przedstawia wybrane możliwości ubiegania się o dodatkowe środki mające pomóc w utrzymaniu płynności finansowej. Poniżej zostaną omówione: dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych oraz pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków funduszu pracy.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SAMOZATRUDNIONYCH

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych zostało uregulowane w art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Komu przysługuje?

Co do zasady beneficjentem tego dofinansowania, są osoby fizyczne prowadzące aktywnie działalność gospodarczą, nie zatrudniając przy tym pracowników. Wymogiem jest aby działalność gospodarcza prowadzona była przez okres minimum 14 miesięcy.

Przedsiębiorca, który chce wystąpić o dofinansowanie musi spełnić szereg kryteriów ustawowych tj. przede wszystkim:

  • nie może zatrudniać pracowników,
  • musi aktywnie prowadzić działalność przez okres minimum 14 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • procentowy spadek obrotów firmy musi wynieść odpowiednio 30 proc., 50 proc., 80 proc. i musi być skutkiem wystąpienia pandemii covid-19.

Wysokość dofinansowania

Co do wysokości dofinansowania to w przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (przy czym minimalne wynagrodzenie w 2020 r. wynosiło 2600 zł),
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • co najmniej 80 proc. –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie o którym mowa powyżej jest wypłacane w okresach miesięcznych przy czym jest to uwarunkowane uprzednim złożeniem przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Warunki zwrotu dofinansowania

Co do zasady dofinansowanie jest bezzwrotne. Niemniej w niektórych przypadkach przedsiębiorca będzie zobowiązany do jego zwrotu. Są to m.in. sytuacje gdy przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności gospodarczej przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie, W takim przypadku dofinansowanie powinno zostać zwrócone bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zalety dofinansowania

Zaletą dofinansowania jest to, że podlega ono egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Tarcza antykryzysowa daje możliwość mikroprzedsiębiorcom skorzystania z jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tej formy pomocy dla przedsiębiorców:

Zalety pożyczki:

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, pożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu.

Wysokość pożyczki:

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Zaznaczyć należy, że jest to świadczenie jednorazowe.

Komu przysługuje pożyczka:

O pożyczkę może ubiegać się mikroprzedsiębiorca, jeżeli prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

Warunki zwrotu pożyczki:

W przypadku, gdy pożyczka nie zostanie umorzona należy ją spłacić. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy pożyczka zostaje umorzona.

Jak ubiegać się o pożyczkę:

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Należy zatem monitorować we właściwym urzędzie, kiedy jest ogłoszony nabór.

Kwestie podatkowe:

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Możliwość egzekucji środków pochodzących z pożyczki:

Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Podsumowując, są to wybrane możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych, mające na celu pomóc przedsiębiorcom utrzymać się na rynku.

Autor: aplikant radcowski Paulina Józefczyk – kancelaria Krzeszewski & Partnerzy
„Kancelaria Krzeszewski & Partnerzy”